• Ots Konsultatsioonid OÜ

Psühhosotsiaalse esmaabi õppekava

1. Sissejuhatus psühhosotsiaalsesse esmaabisse
 Mõiste psühhosotsiaalne esmaabi
 Psühhostsiaalse esmaabi eesmärk
 Varajase sekkumise eesmärk
 Erinevused psühhosotsiaalses esmaabis sündmuskohal ja 72h2kuud pärast psühhotraumeerivat sündmust
2. Psühhotrauma
 Psühhotrauma mõiste, olemus, kulg
 Erinevad võimaliku reaktsioonid psühhotraumale
 Riskitegurid, mis prognoosivad võimaliku postraumaatilise
stressreaktsiooni ja muude psüühikahäirete kujunemisele
 Näiteid psühhotraumeerivatest sündmustest
3. Psühhosotsiaalne esmaabi sündmuskohal
 Ole kohal
 Kuula osavõtlikult
 Aktiivse kuulamise meetodid
 Aktsepteeri erinevaid reaktsioone
 Kuidas erinevaid emotsioone ja reaktsioone väljakanda,
tolereerida
 Paku hoolt ja praktilist abi
4. Psühhosotsiaalse nõustamise protsess ja tehnikad 72h-2kuud pärast
sündmust
 Struktueeritud vestluse tähtsus ja toime
 Usaldussuhte loomine, tolerantsus
 Riskitegurite hindamine
 Selgitamine, nõustamine, informeerimine ja normaliseerimine
5. Praktilised harjutused
 Eneseanalüüsi harjurused
 Struktueeritud vestluste läbiviimine rollimängudes: kannatanu,
psühhosotsiaalse esmaabi andja ja superviisori rollides
6. Eneseabivõtted abiandjale
Psühhosotsiaalse esmaabi õppekava sisu ja maht
Moodul Teema Teooriaõpe Praktiline õpe
1. Sissejuhatus psühhosotsiaalsesse
esmaabisse
2
2. Psühhotaruma 2
3. Psühhosotsiaalne esmaabi
sündmuskohal 2 1
4. Psühhosotsiaalse nõustamise
protsess ja tehnikad 72h-2kuud
pärast sündmust
2
5. Praktilised harjutused 6
6. Enesebivõtted abiandjale 1
7. Kontroll 1
Tunde 1 7
Kokku 17 akadeemilist tundi
Koolitusel kasutatakse valdavalt aktiivõppemeetodeid: grupitööd, arutelud, ülesannete lahendamine,
situatsioonülesanded, rollimängud ja pidevat eneseanalüüsi.
Koolituse eesmärk ja sihtgrupp
Sihtgrupp kõik täiskasvanud elanikkond. Koolituse eesmärk on kasvatada
ühiskonnas teadlikkust kuidas käituda lähedaste ja ka võõrastega, kes on
psühhotraumaatilise sündmuse läbielanud, ennetamaks hilisemaid psüühilisi
tüsistusi.
 Kursuse läbinud on osalenud 100% tundides, läbinud treeningud ning
sooritanud kirjaliku testi positiivselt
 Kursuse läbinud õppur teab ja oskab praktikas kasutada erakorralistes
situatsioonides vajaminevaid kriisipsühholoogia põhitõdesid.
 Kursuslane teab ja tunneb ära:
 traumeerivas olukorras ning selle järgselt avalduvate tavapäraste
psüühiliste reaktsioonide sümptomeid;
 riskitegureid, mis viitavad võimalikule post-traumaatilise sündroomi
kujunemisele
 Kursuslane oskab:
 pakkuda psühhosotsiaalset esmaabi sündmuskohal;
 läbi viia psühhosotsiaalset nõustamist 78h- 2 kuud pärast
psühhotraumeerivat sündmust, et hinnata psühhotraumast taastumise
kulgu ja riskitegureid
Back to Top
Helista